O nas

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu została powołana  przez kilka dolnośląskich UTW w 2014 r. przede wszystkim w celu stworzenia platformy do wspołpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji osób starszych.

Członkowie Federacji deklarują chęć pomocy w:

-wielowymiarowej aktywizacji seniorów opartej na kształceniu akademickim,

-doradztwie organizacyjnym oraz

-pozyskiwaniu finansów na działalność edukacyjną w ramach konkursów i programów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

Federacja stawia sobie również za zadanie reprezentowanie osób starszych wobec władz lokalnych i państwowych. Szczegółowe cele działania fundacji zostały opisane w statucie.

Federacja jest otwarta na nowych członków. Mogą do niej przystąpić zarówno uniwersytety trzeciego wieku spoza Dolnego Śląska (a nawet spoza Polski). Warunki przystąpienia ą opisane w § 7 statutu.