O nas

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu została powołana przez kilka dolnośląskich UTW w 2014 r. przede wszystkim w celu stworzenia platformy do współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji osób starszych.


Członkowie Federacji deklarują chęć pomocy w:
-wielowymiarowej aktywizacji seniorów opartej na kształceniu akademickim,
-doradztwie organizacyjnym oraz
-pozyskiwaniu finansów na działalność edukacyjną w ramach konkursów i programów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.


Federacja stawia sobie również za zadanie reprezentowanie osób starszych wobec władz lokalnych i państwowych. Szczegółowe cele działania fundacji zostały opisane w statucie.
Federacja jest otwarta na nowych członków. Mogą do niej przystąpić zarówno uniwersytety trzeciego wieku spoza Dolnego Śląska (a nawet spoza Polski). Warunki przystąpienia ą opisane w § 7 statutu.