Statut

STATUT  FEDERACJI

(tekst jednolity)

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku zwana dalej Federacją, zrzesza Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne osoby prawne działające na rzecz osób starszych.
 2. Siedzibą Federacji jest Wrocław.
 3. Federacja jest ogólnopolską strukturą, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.
 4. Federacja reprezentuje wyłącznie swoich członków.
 5. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Federacja może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnych celach statutowych.
 7. Federacja reprezentuje interesy członków Federacji wobec władz samorządowych i państwowych.

8.Działalność federacji oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków podmiotów wchodzących w skład Federacji.

9.Do prowadzenia swych spraw Federacja może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2

Misja, cele i formy działania.

§2 Misja

Misją Federacji jest:

 1. Reprezentowanie środowiska przede wszystkim Dolnośląskich UTW.
 2. Wspieranie rozwoju UTW.
 3. Promocja dobrych praktyk funkcjonujących w UTW zrzeszonych w Federacji.
 4. Wyrównywanie szans między pokoleniami.
 5. Poprawa jakości życia w okresie starości poprzez włączenie do systemu kształcenia ustawicznego, partycypacji społecznej i reaktywacji zawodowej.
 6. Upowszechnianie informacji, szkoleń, doradztwa w środowisku UTW.

§3. Cele

Celem Federacji jest:

1.Wspieranie i rozwój ruchu uniwersytetów trzeciego wieku na terenie Dolnego    Śląska.

2.Zrzeszanie podmiotów zwanych uniwersytetami trzeciego wieku, prowadzących działalność na rzecz osób starszych m.in. w dziedzinie edukacji i aktywizacji społecznej oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego w miarę możliwości Federacji.

3.Rzecznictwo interesów UTW zrzeszonych w Federacji.

4.Kształtowanie postaw sprzyjających ruchowi UTW.

5.Tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy międzypokoleniowej.

6.Wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek osób starszych.

7.Reprezentacja UTW należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

8.Nawiązywanie współpracy, wymiana doświadczeń z UTW w kraju i za granicą.

9.Promowanie działalności UTW należących do Federacji.

10.Realizacja zadań pożytku publicznego w obszarach:

-działalności charytatywnej;

-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

-działalności na rzecz mniejszości narodowych;

-ochrony i promocji zdrowia;

-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

-działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

-działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

-nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,;

-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

-turystyki i krajoznawstwa;

-upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

-działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

-promocji i organizacji wolontariatu;

-przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

11.Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy i problemów osób starszych, niepełnosprawnych,

12.Kształtowanie wobec osób starszych, niepełnosprawnych właściwych postaw społecznych a zwłaszcza tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji.

§4. Formy działalności.

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Organizowanie wykładów, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, warsztatów, kongresów, forum, kursów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, wydawanie publikacji. 2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej. 3. Współpraca ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu i organizacjami      pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi.  4. Wnioskowanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością Federacji,  5. Realizacja programów i projektów dotyczących celów Federacji.  6. Inne działania realizujące cele statutowe,  7. Tworzenie warunków do aktywizacji i rozwoju osób starszych, niepełnosprawnych poprzez   działania pomocowe, edukacyjne i organizację czasu wolnego.  8. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego       i problemów osób starszych, niepełnosprawnych,   9. Tworzenie warunków do samokształcenia członków Federacji,  10. Podnoszenie kwalifikacji członków oraz  wolontariuszy Federacji,  11. Promowanie i organizowanie grup samopomocowych i wolontariatu,  12. Współpraca z administracją publiczną w szczególności w zakresie kształtowania             polityki prospołecznej,  13. Integracja i koordynacja działań  stowarzyszeń i innych instytucji niosących pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym,  14. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób starszych niepełnosprawnych a zwłaszcza tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych.

§5.

1.Federacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie następujących form:

-Organizowanie wykładów, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, warsztatów, kongresów, forum, kursów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, wydawanie publikacji. – Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej. – Współpraca ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu i organizacjami    pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi. – Wnioskowanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością Federacji, – Realizacja programów i projektów dotyczących celów Federacji. – Inne działania realizujące cele statutowe, – Tworzenie warunków do aktywizacji i rozwoju osób starszych, niepełnosprawnych      poprzez działania pomocowe, edukacyjne i organizację czasu wolnego.  – Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego    i problemów osób starszych, niepełnosprawnych,  – Tworzenie warunków do samokształcenia członków Federacji, – Podnoszenie kwalifikacji członków oraz  wolontariuszy Federacji, – Promowanie i organizowanie grup samopomocowych i wolontariatu, – Współpraca z administracją publiczną w szczególności w zakresie kształtowania    polityki prospołecznej, – Integracja i koordynacja działań  stowarzyszeń i innych instytucji niosących pomoc          osobom  starszym, niepełnosprawnym, – Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób starszych, niepełnosprawnych a   zwłaszcza tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych.

 1. Federacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie następujących form:

– Organizowanie wykładów, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, warsztatów,          kongresów, forum, kursów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, wydawanie     publikacji.  – Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej.  – Współpraca ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu i organizacjami     pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi.  – Wnioskowanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością Federacji,  – Realizacja programów i projektów dotyczących celów Federacji.

-Inne działania realizujące cele statutowe,  -Tworzenie warunków do aktywizacji i rozwoju osób starszych, niepełnosprawnych     poprzez  działania pomocowe, edukacyjne i organizację czasu wolnego. – Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego   i problemów osób starszych, niepełnosprawnych, – Tworzenie warunków do samokształcenia członków Federacji, – Podnoszenie kwalifikacji członków oraz  wolontariuszy Federacji, – Promowanie i organizowanie grup samopomocowych i wolontariatu, – Współpraca z administracją publiczną w szczególności w zakresie kształtowania          polityki prospołecznej, – Integracja i koordynacja działań  stowarzyszeń i innych instytucji niosących pomoc           osobom starszym, niepełnosprawnym, – Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób starszych, niepełnosprawnych a    zwłaszcza tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych.

 1. Federacja ma prawo delegować swoich członków na zjazdy, sympozja, szkolenia sprzyjające realizacji postawionych zadań i celów.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6.

Członkowie Federacji dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§7.

 1. Członkiem zwyczajnym może być UTW bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji oraz zostanie przyjęta uchwałą Rady.
 2. Członek Federacji jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot – jednego członka Federacji.
 3. Każdy członek Federacji ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby reprezentującej go.
 4. Osoby zasiadające we władzach Federacji przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez organizację, którą reprezentują.

§8.

 1. Przyjęcie członka zwyczajnego Federacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Rady Federacji.
 2. Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji Rada powinna pisemnie uzasadnić.
 3. Od uchwały Rady zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
 4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Radę.

§9.

Każdy członek zwyczajny Federacji ma jeden głos.

§10.

Członkowie zwyczajni Federacji mają następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji,

b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,

d) zgłaszania kandydatów do władz Federacji.

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,

b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,

c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,

d) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

§11.

1. Członkiem wspierającym Federacji może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Federacji oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Federacji.

 1. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Rada Federacji.

§12.

Członkowie wspierający Federacji mają prawo:

a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,

c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

Członkowie wspierający zobowiązani są do:

a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,

b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,

c) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji.

d) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

§13.

 1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, która szczególnie zasłużyła się dla Federacji.
 2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Rady Federacji i za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.

§14.

 1. Członkowie honorowi Federacji mają prawo:
 2. a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
 3. b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
 4. c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
 5. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§15.

Ustanie członkostwa następuje wskutek:

 1. rozwiązania organizacji członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym,
 2. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym,
 3. wystąpienia z Federacji, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Federacji,
 4. wykluczenia z Federacji.

§16.

Wykluczenie członka Federacji może nastąpić ze względu na:

a) niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych;

b) naruszanie postanowień statutu lub uchwał władz Federacji;

c) działanie na szkodę Federacji;

d) niegodne działanie podważające autorytet Federacji.

Wykluczenie członka Federacji następuje w drodze uchwały Rady.

Wykluczony członek Federacji ma prawo odwołania od wykluczającej uchwały Rady do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Rady w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu.

5.Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Rozdział 4

Władze Federacji

§17.

Władzami Federacji są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Rada,
 3. Komisja Rewizyjna.

§18.

Walne Zebranie może być:

 1. nadzwyczajne
 2. .zwyczajne

§19.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Radę Federacji.
 2. Zawiadomienie o terminie i porządku Walnego Zebrania wysyłane jest na co najmniej 21 dni przed planowaną datą.

§20.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Radę.
 2. Rada jest zobowiązana zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
 4. Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Federacji wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.

§21.

 1. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się listem poleconym, bądź w inny sposób zapewniający doręczenie informacji o terminie i miejscu Walnego Zebrania.
 2. Ponadto dopuszczalne jest przesłanie zaproszenia równolegle faksem lub pocztą elektroniczną.

§22.

Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.

§23.

W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Federacji, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§24.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. dokonywanie zmian w Statucie,
 2. uchwalanie deklaracji programowej oraz rocznych i wieloletnich programów działania Federacji,

 3. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania,
 4. wybór członków Rady, Prezesa i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym lub tajnym – według woli uprawnionych,
 5. uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
 6. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Rady,
 7. zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 8. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonania budżetu,
 9. powoływanie komisji eksperckich,
 10. uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
 11. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady,
 13. nadawanie tytułu członka honorowego Federacji,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Federacji do momentu wyboru tych organów,
 15. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Federacji.

§25.

 1. Wnioski na Walnym Zebraniu mogą zgłaszać poszczególni członkowie.
 2. Wnioski składane są do Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.
 4. Ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku sytuacji określonych w § 28.

§26.

Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady.

§27.

 1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Federacji.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu, pół godziny później.
 4. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
 5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

§28.

 1. Rada składa się z 4-6 członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie na okres czterech lat. Dana osoba może być członkiem Rady więcej niż jedną kadencję.
 2. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona dwóch Wiceprezesów Federacji.
 3. Wybór Prezesa następuje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

§29.

 1. Wybory członków Rady Federacji odbywają się według odrębnie ustalonego regulaminu

§30.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

§31.

 1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Rady ustala regulamin pracy Rady.
 2. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa członków Rady.

§32.

Do kompetencji Rady należą:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Federacji,
 2. realizacja budżetu Federacji,
 3. zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 4. podejmowanie uchwał w kwestii stanowisk o istotnym znaczeniu dla Federacji i jej członków,
 5. powoływanie komisji eksperckich, w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 6. reprezentacja Federacji na zewnątrz,
 7. uchwalanie regulaminu pracy Rady,
 8. przyjmowanie nowych członków,
 9. inne sprawy określone w Statucie.

§33.

 1. Członkowie Rady, w tym Prezes pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Uchwały Rady podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez co najmniej dwóch członków Rady.

§34.

 1. W przypadku ustąpienia Prezesa Federacji, Rada wybiera jednego z Wiceprezesów do pełnienia obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa w trybie określonym w § 30.
 2. W przypadku rezygnacji członka Rady z pełnienia funkcji, Rada może uzupełnić swój skład przez dołączenie osoby, będącej reprezentantem członka zwyczajnego Federacji.
 3. Uchwała Rady w sprawie uzupełnienia jej członków w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
 4. W drodze uzupełniania nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Rady.

§35.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 2. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru członków Rady, o której mowa w § 30.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§36.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Federacji, w tym m.in.:
 2. a) badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji,
 3. b) kontrolowanie zgodności działalności Rady i biura ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi,
 4. c) podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie oraz w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
 5. Tryb swojej pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
 6. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
 7. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Rady lub pracownika biura.
 8. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Rozdział 5

Majątek Federacji

§37.

 1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Federacji są:
 3. a) składki członkowskie,
 4. b) dochody z majątku Federacji,
 5. c) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz zbiórki publiczne,
 6. d) wpływy z działalności statutowej

§38.

Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie.

§39.

Dochód uzyskany z działalności statutowej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji.

§40.

Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na koncie

Federacji.

§41.

Federacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§42.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Federacji podejmuje

Walne Zgromadzenie Członków.

§43.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są dwa podpisy: Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów.

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 6

Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji

§44.

 1. Decyzja o rozwiązaniu Federacji wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
 3. Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje organizacje pozarządowe nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Federacji, na których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji pozostały po zaspokojeniu jej zobowiązań.