Aktualności


Kwiecień 2017 r.

22 kwietnia Noworudzki UTW obchodził jubileusz 10-lecia.

http://www.nowaruda.pl/news/show/id/2460

Rozpoczęły się zapisy do projektu Letnia Akademia Seniora – Senior Lider.

 Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu zaprasza na zajęcia w Letniej Akademii Seniora Senior Lider podwyższające kompetencje liderów uniwersytetów trzeciego wieku.

Wrocław  14 – 15.07. 2017 r.

Warsztaty podwyższające kompetencje osobiste i zarządcze.

Karpacz  15 – 16.09.2017 r.

Innowacyjność  i kreatywność lidera w nowoczesnym utw.

Wałbrzych  20 – 21.10.2017 r.

Rola  integracji w dobrym  funkcjonowaniu utw.

Bliższe informacje i zapisy: federacjautw@gmail.com, 600 343 289

31 marca 2017 r.

Otrzymaliśmy informację, że projekt Letnia Akademia Seniora – Senior Lider uzyskał dofinansowanie w programie ASOS 2017.

Zadanie Letnia Akademia Seniora Senior – Lider proponuje kształcenie umiejętności liderskich i zarządczych seniorów, którzy prowadzą uniwersytety trzeciego wieku bądź mają zamiar je założyć oraz do członków rad seniorów lub osób chcących takie rady tworzyć w małych miejscowościach. Skierowany jest do osób w całej Polsce, chociaż potrzeba takich szkoleń pojawiła się podczas badań liderów w uniwersytetach trzeciego wieku zrzeszonych w Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie obejmuje cykl trzech dwudniowych spotkań dla 3 grup seniorów, każda z grup licząca około 20 osób.

Pierwsze spotkanie obejmuje warsztaty podwyższające kompetencje osobiste: zarządzanie sobą, kierowanie sobą w stresie, wizerunek osobisty i autoprezentacja, wystąpienia publiczne, oraz kompetencje zarządcze: komunikacja, wywieranie wpływu i techniki perswazyjne, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, motywacja.

Drugie spotkanie to podniesienie kompetencji lidera UTW: rola nowych technologii w zarządzaniu utw, kształcenie kreatywności i rola innowacyjności w prowadzeniu nowoczesnego utw. Aby wzmocnić działanie liderów, którzy zwykle muszą działać samotnie odbędzie się trzecie spotkanie. Będzie to integracyjne spotkanie absolwentów LAS – SL z warsztatami na temat roli integracji w dobrym funkcjonowaniu utw. Pierwsze spotkanie we Wrocławiu, drugie w Karpaczu, trzecie w Wałbrzychu, połączone ze zwiedzaniem Zamku Książ i Starej Kopalni w Wałbrzychu. Spotkania odbędą się w lipcu, sierpniu i wrześniu oraz w listopadzie 2017 roku. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w Letniej Akademii Seniora Senior – Lider.

 9 lutego 2017 r.

Na Walnym Zebraniu członków Federacji UTW wybrano  panią Martę Koszczyc na prezesa Federacji UTW oraz uzupełniono skład osobowy Rady Federacji UTW o 2 osoby: panią Izabelę Stasiak-Kicielińską z Legnicy  i pana Janusza Bleka z Milicza.

 Na posiedzenia Rady Federacji UTW  na wiceprezesa Rady Federacji UTW wybrano   panią Izabelę Stasiak – Kicielińską. Przyjęto rezygnację pani Alicji Hartwiger ze Zgorzelca  z funkcji członka Rady Federacji UTW.

 Przyjęto  w poczet członków Rady Federacji UTW Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miliczu”.  Federacja UTW liczy  już 20 uniwersytetów trzeciego wieku.

2016 r.

8 listopada 2016 r.

Na skutek rezygnacji z funkcji Prezesa Federacji dra Aleksandra Kobylarka Rada Federacji wybrała wiceprezes dr Martę Koszczyc do pełnienie obowiązków prezesa do czasu Walnego Zebrania członków, które zaplanowano na 9 lutego 2017 r.

2 września 2016 r.

W poczet członków Federacji UTW przyjęto Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

4 lipca

40 lat minęło…

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim obchodzi w 2016 roku 40-lecie swojej działalności. Powstał w 1976 roku, jako jeden z pierwszych na świecie i drugi w Polsce. UTW w UWr, realizując ideę kształcenia ustawicznego, prowadzi działalność edukacyjną na rzecz osób starszych. Jest promotorem wielu nowych uniwersytetów we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, na Ukrainie i Białorusi, wspiera ich działalność i przekazuje swoje doświadczenia. Obecnie w UTW w UWr jest ok. 750 słuchaczy.  W roku akademickim odbywa się ponad 2 tys. godzin zajęć. Prowadzone są wykłady multidyscyplinarne, cykle wykładowe, seminaria, warsztaty, lektoraty. Działają sekcje zainteresowań, kluby i zespoły artystyczne, są zajęcia z kultury fizycznej. Realizowanych jest szereg działań na rzecz środowiska lokalnego Wrocławia .Rozwinięta jest szeroka współpraca międzynarodowa z krajami Zachodu i Wschodu Europy.  UTW w UWr jest członkiem –założycielem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu

Uroczystości Jubileuszowe, połączone z Międzynarodową Konferencją Naukową na temat „Seniorzy dla kultury”, odbędą się w dniach 4-6 lipca 2016roku.

4 lipca 2016r –  Sala Muzyczna Oratorium Marianum  w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego godz. 15.00 – 19.00. W programie:

Wręczenie uhonorowań osobom zasłużonym  w 40 –letniej działalności UTW.

– Złote i srebrne Odznaki „Zasłużony dla Dolnego Śląska”

– Statuetki „Przyjaciel Seniorów”

– Srebrne i brązowe Medale Pamiątkowe Uniwersytetu Wrocławskiego

– Dyplomy. Albumy.

Przedstawienie historii UTW- mgr Alina Woźnicka, dr Walentyna Wnuk, dr Aleksander Kobylarek

Uroczyste otwarcie międzynarodowej konferencji.

5-6 lipca 2016r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Seniorzy dla kultury”.

W programie przewidziano:

– wykłady w języku polskim i angielskim na tematy:  Twórcza aktywność seniorów w różnych dziedzinach kultury i życiu codziennym. Obecność seniorów w dziełach wielkich mistrzów. Seniorzy odbiorcami kultury.

– warsztaty, sesja posterowa, wystawy, prezentacje zespołów artystycznych

W konferencji wezmą udział uniwersytety trzeciego wieku z kraju i zagranicy, członkowie Europejskiej Federacji Starszych Studiujących (EFOS), przedstawiciele licznych organizacji senioralnych oraz gerontolodzy z Austrii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Czech, Hiszpanii, Kanady, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Włoch, Białorusi i Ukrainy.

4 lipiec

X Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Jubileuszowe X Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbędzie się 4 lipca 2016 roku. Organizatorem jest UTW w Uniwersytecie Wrocławskim wraz z Departamentem Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 Miejsce: Wrocław, Sala muzyczna Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego

Potrzeba wzmocnienia merytorycznego i integracji środowisk uniwersytetów trzeciego wieku doprowadziła do powołania Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jako szczególnej formy doskonalenia i zarazem samodoskonalenia się koordynatorów i liderów uniwersytetów. Pierwsze Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyło się 7 lutego 2008 r. w auli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. Zorganizowały go Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Polityki Zdrowotnej wraz z Dolnośląską Radą ds. Seniorów i UTW w Uniwersytecie Wrocławskim.

Do najważniejszych zadań wynikających z Misji Forum należy:

 1. Wymiana doświadczeń i poszukiwanie efektywnych metod pracy w zakresie edukacji osób starszych
 2. Propagowanie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem nowych technologii
 3. Wspieranie inicjatyw poszczególnych UTW w zakresie wykorzystania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze.

Postanowiono, że spotkania uniwersytetów trzeciego wieku odbywać się będą co roku i za każdym razem inny uniwersytet będzie gospodarzem Forum. Każde Forum jest autorskim pomysłem organizatorów, jest również promocją samego uniwersytetu i lokalnego społeczeństwa. Dotychczas zorganizowano 9 spotkań, które odbyły się w uniwersytetach trzeciego wieku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Brzegu, Strzelinie, Miękini, Nowej Rudzie, Bielawie, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich.

Jubileuszowe X  FORUM będzie podsumowaniem uzyskanych do tej pory efektów oraz dyskusją o planach i perspektywach  Dolnośląskiego Forum UTW.

Udział w obradach X FORUM UTW potwierdziły 33 uniwersytety.

Program Spotkania

„Poszukiwanie modelu rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku  na Dolnym Śląsku”

9:30 – Rejestracja gości i uczestników

10:00 – 10:15  Powitanie uczestników – dr Walentyna Wnuk, Jarosław Maroszek –  Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa

10.15 – 10.40  Przedstawienie misji Dolnośląskiego Forum UTW – dr Walentyna Wnuk

10:40 – 11:40   Historia spotkań w ramach Dolnośląskiego Forum UTW        mgr Stanisława Warmuz

11:40 – 12:10  Przerwa

12:10 – 13:50  Dyskusja panelowa – „Plany na przyszłość Dolnośląskiego Forum UTW”z udziałem przedstawicieli Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego   Wieku, którzy w latach poprzednich organizowali kolejne Fora –            moderator mgr Stanisława Warmuz

13:50 – 14:20  Podsumowanie i wnioski końcowe

Spotkanie prowadzi dr Emilia Nowaczyk

29 czerwiec

Zapraszamy na warsztaty dla organizatorów i instruktorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z programu kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych seniorów 29 czerwca 2016 o godz. 10: 00 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim odbędą się darmowe warsztaty dla organizatorów i instruktorów UTW. Warsztaty organizowane są w ramach projektu KEY- Key competencies for Lifelong Learning in education of seniors, realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

W czasie spotkania zostaną wskazane kompetencje, które należy rozwijać w edukacji osób starszych. Zostanie przedstawiony także autorski program zajęć dla osób starszych, który obejmuje rozwijanie kompetencji w obszarze: interpersonalnym, języka angielskiego oraz obsługi komputera (ICT). Każdy uczestnik otrzyma gotowy program zajęć, który będzie mógł wykorzystać w swojej instytucji.

Zgłoszenia do 28.06.2016 r. proszę przesyłać na adres instruktorki al.marcinkiewicz@gmail.com lub wiceprezesa federacji UTW teresaziegler12@gmail.com

27 czerwiec

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne, ostatnie w tej kadencji spotkanie delegatów do Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów obecnej kadencji. Podsumowano prace w regionach oraz majową debatę „Dolny Śląsk przyjazny seniorom”. Omówiono stan prac nad nowym regulaminem Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów, głównie podział mandatów między różne typy organizacji senioralnych (uniwersytety trzeciego wieku – 30 % mandatów, ZERiI – 30%, rady seniorów – 10%, inne organizacje senioralne – 20%, osoby zaufania publicznego – 10%) . Zgodzono się, że zespół parlamentarzystów z Dolnego Śląska wyprzedził swoimi działaniami prace Prezydium OPS oraz inne regiony Polski.Postanowiono, żeby zespół udzielił rekomendacji tym osobom, które będą kandydować na nową, już trzyletnią kadencję OPS.

24 czerwiec

W bibliotece materiałów umieszczamy

 1. Raport NIK nt. Opieka MEDYCZNA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU.
 2. Materiały dla Komisji polityki Senioralnej na temat sytuacji osób chorujących na choroby otępienne i chorobę Alzheimera

5 maj

Debata „Dolny Śląsk przyjazny seniorom” odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 maja 2016 r. Inicjatorem debaty był Zespół Koordynujący dolnośląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów I kadencji.  W skład Zespołu Koordynującego wchodzą między innymi: pani Krystyna Lasek – przewodnicząca zespołu, delegatka z ramienia Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu, pani Karolina Popiel – prezes Noworudzkiego UTW i pani Grażyna Smolińska – prezes Bielawskiego UTW.   Współorganizatorem debaty był Wydział Zdrowia Urzędu  Marszałkowskiego. Debatę prowadziła pani Krystyna Lasek. Po powitaniu gości głos zabrała pani wicemarszałek Ewa Mańkowska, która podkreśliła ważną rolę polityki senioralnej dla samorządów wojewódzkich. Podkreśliła, że aby dobrze przygotować  założenia regionalnej polityki senioralnej potrzebna jest diagnoza kondycji środowiska seniorów dolnośląskich, udział samych seniorów w tworzeniu tej polityki oraz stworzenie instrumentów do jej monitorowania.

Dobrym wstępem do diagnozy sytuacji seniorów na Dolnym Śląsku był wykład pani dr hab. n. med. Donaty Kurpas pt. Potrzeby somatyczne, psychologiczne i społeczne pacjentów z Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia społecznego (instrumentalnego, rzeczowego, informacyjnego) pacjentów i ich opiekunów.

Dane dotyczyły sytuacji seniorów województwa dolnośląskiego.

Niektóre rekomendacje tego wystąpienia:

– Poprawa sytuacji materialnej seniorów, niwelowanie negatywnych stereotypów na temat starości i aktywizacja seniorów powinny stanowić priorytetowe działania lokalnych i centralnych władz na rzecz tej grupy w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

– Promowanie aktywności edukacyjnej oraz wszelkich innych form aktywności społecznej ma na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej osób w podeszłym wieku i jest szczególnie ważne wśród osób z niskim poziomem wykształcenia, mieszkających na wsi oraz wśród mężczyzn

– Ze względu na zmiany jakie zachodzą w polskiej rodzinie ważne jest zabezpieczenie społeczne osób w wieku podeszłym w tzw. system świadczeń i uprawnień gwarantujących bezpieczeństwo socjalne jednostce

– Optymalizacja opieki nad osobami w wieku podeszłym powinna kierować się w stronę utrzymania pacjenta jak najdłużej w środowisku domowym

– Nieodzownym elementem planowania i realizacji działań na rzecz poprawy sytuacji osób w wieku podeszłym i niesamodzielnych powinno być:

 1. rozwijanie środowiskowych usług opiekuńczych, wspierających podopiecznego i jego opiekuna rodzinnego
 2.  rozbudowa sektora instytucjonalnej opieki długoterminowej wspierającej opiekę domową

– Perspektywa zwiększania się liczby osób w wieku podeszłym, jak również feminizacja starości i związane z nią mniejsze możliwości zakupu usług opiekuńczych przez kobiety w ramach sektora prywatnego powodują, że w najbliższych latach należy spodziewać się dynamicznego wzrostu kosztów co pociągnie za sobą konieczność zwiększenia nakładów na opiekę długoterminową

– Wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, pogarszającej się z wiekiem wydolności czynnościowej i wzrastającej liczby osób żyjących z więcej niż jedną chorobą przewlekłą należy spodziewać się zwiększonego zapotrzebowania na wparcie instrumentalne w zakresie pomocy społecznej.

 

W drugiej części spotkania krótkie wystąpienia przedstawili:

– pani Karolina Popiel omówiła cele OPS i sposoby realizacji tych celów przez 26 delegatów dolnośląskich poprzez spotkania z seniorami w środowiskach lokalnych,

– pani Katarzyna Sobańska-Laskowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, która przybliżyła akcję RPO „Za starość naszą i waszą” która ma na celu przyjęcie przez ONZ konwencji o prawach osób starszych,

– pan Piotr Klag dyrektor DOPS powiedział o drugiej serii badan dolnośląskich seniorów, pierwsza część tych badań odbyła się w 2005 roku, druga odbywa się w 2006 roku. Będzie możliwość porównania kondycji seniorów po 10 latach.

Następnie uczestnicy debaty – seniorzy z uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji senioralnych, rad seniorów oraz pracownicy jednostek samorządów terytorialnych zadawali pytania i przedstawiali swoje obawy jeśli chodzi o stan polityki senioralnej w naszym województwie. Pan dyrektor Wydziału Zdrowia  Jarosław Maroszek, zauważył, że może tytuł debaty powinien brzmieć „Czy Dolny Śląsk jest przyjazny seniorom?”

Zgodzono się, że osobna debata powinna się odbyć na temat sytuacji zdrowotnej seniorów na Dolnym Śląsku.

1 maj

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich serdecznie zapraszam miłośników brydżana VI Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów , który odbędzie się 21 maja 2016 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej OSiR w Obornikach Śl.

 1. Poniatowskiego 22.

zaproszenie

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń w terminie do dnia 10 maja 2016 r.   za pośrednictwem poczty lub e-mailem lub telefonicznie nr 510 409 721.

wzór zgłoszenia

Będzie nam bardzo miło gościć zawodników z Państwa UTW.

Ewa Materny

Prezes Stowarzyszenia

7 kwiecień

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza  przedstawicieli z UTW, będących członkami Federacji, na organizowane przez nas spotkanie z mec. Krzysztofem Zuberem na temat „Prawo autorskie a działalność UTW. Wybrane zagadnienia” w dniu 07.04.2016 w godz. 13.15 do 14.15 w tzw. auli UTW, Wrocław, Dawida 1, s.8. Osoby chętne do przybycia na spotkanie prosimy o zgłaszanie się do Emilii Nowaczyk emin@interia.pl; proponujemy nie więcej niż dwóch uczestników z każdego UTW ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

19 marzec

Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu, tradycyjnie, organizuje III Zgorzeleckie Spotkanie Dolnośląskich Seniorów „ŻEBY ŻYCIE NIE BOLAŁO”.

Spotkanie rozpocznie się, cyklem wykładów o tematyce senioralnej, w dniu 19 marca 2016r. o godz. 9:30 w Zgorzelcu.

Zapraszamy chętnych na spotkanie i prosimy o przysyłanie zgłoszeń (max. 4 osoby z UTW) w terminie do 29 lutego 2016r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko uczestnika, określić sposób transportu (transport własny lub zorganizowany przez Urząd Marszałkowski – tak jak w ubiegłym roku autokar; my sporządzimy listę osób i przekażemy do P. M. Bogowolskiej-Wepsięć) oraz zaznaczyć odpowiednio dietę wegetariańską w związku z planowanym obiadem.

Program spotkania zostanie przesłany w odpowiednim czasie do osób zainteresowanych.

Miło nam będzie Państwa gościć. Z poważaniem, Zarząd TUTW

Kontakt: Teresa Podbielska, Zarząd TUTW

tel: 75 7752175; mob: 663 890 425; e-mail: tesa@onet.pl

14 marzec

Ustawa z dnia 25 września 2015r o zmianie ustawy- Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz.1923. Kalendarz wprowadzania nowelizacji obejmuje różne terminy. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016r.

link do pełnego tekstu ustawy

10 marzec    Walne zebranie członków federacji UTW

porządek walnego zebrania

sprawozdanie merytoryczne

12 luty

Lista instruktorów federacji. Lista prezentuje wykładowców i propozycje tematów, które mogą zostać zrealizowane w innych UTW zrzeszonych w federacji oraz warunki i kontakt do wykładowcy. Dzięki temu UTW zrzeszone w federacji mogą poszerzyć swoją ofertę edukacyjną, wykorzystując najlepszych, sprawdzonych instruktorów z innych placówek.

 lista instruktorów plik do pobrania

2015 r.

7 grudzień

Protokół  Pierwszego Zebrania Dolnośląskich Delegatów Obywatelskiego  Parlamentu Seniorów

z  dnia  16.11.2015r. we Wrocławiu

plik do pobrania

2 grudzień

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie zaprasza:

W dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 11,00 w Auli PWSZ ul. Mickiewicza 5 w Lesznie, dobędzie się Sympozjum „Aktywność Społeczna Osób Starszych i budowanie społeczeństwa Obywatelskiego” połączone z dalszymi obradami V Forum Wielkopolskich UTW oraz  8 grudnia 2015 o godz. 16,00 na spektakl Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Ewy Wycichowskiej pt. „Sanatorium”.

Z 7 grudnia 2015 na 8 grudnia 2015 istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Zamku SIMP w Rydzynie.

Maria Zielony

Prezes UTW Leszno

e – mail: utw.leszno@interia

25 listopad

Zaproszenie na wykład

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w AWF we Wrocławiu

zapraszają na wykład

dra hab. n. med. Dariusza Kałki

Dziesięć kroków do zdrowia mężczyzny i szczęścia jego kobiety

Termin: 14 grudnia 2015 (poniedziałek), godzina 17.30-19.30

Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Budynek P4 (przy Pętli Sępolno), sala 2/8

20 listopad

Pojawila sie mozliwosc zaproszenia seniorow z utw nalezacych do Federacji na koncert we Wroclawiu w dn. 20.12 do nowego Narodowego Forum Muzyki o godz. 11.00. Bedzie to koncert uswietniajacy spotkanie oplatkowe UTW w UWr. Wstepnie podjelismy decyzje na spotkaniu Rady Federacji a potem na breifingu zarzadu UTW, ze mozemy zaprosic mniej wiecej po 15 osob z kazdego utw zrzeszonego w federacji.  Mysle ze moze to byc niezwykla okazja do obejrzenia tego ciekawego obiektu, wysluchania koncertu, ktory normalnie jest platny i trudno sie na niego dostac no i przy okazji mozna sobie zrobic wycieczke do Wroclawia. Mysle, ze najlepiej bedzie jak jedna osoba z kazdego uniwersytetu zrzeszonego w federacji skontaktuje sie mailowo z sekretarzem Rady Federacji, najlepiej przesylajac juz liste chetnych. Mysle ze na zebranie chetnych i ustalenie mozliwosci wyjazdu wystarczy czas do konca miesiaca.

5 listopad

DNI GERONTOLOGII

Wrocław, 21-22.09.2015

W dniach 21-22 września 2015 roku po raz pierwszy we Wrocławiu odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod nazwą „Dni Gerontologii”. Z założenia cykliczne wydarzenie naukowe – pod patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału Dolnośląskiego i Porozumienia Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Miasta Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku – zorganizowane zostało przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu i Wrocławskie Centrum Seniora.

Celem Konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów, stanowisk, opinii i refleksji zarówno teoretycznych, jak i wynikających z praktyki, dotyczących procesów starzenia się jednostkowego, jak i społecznego, oraz determinowanych tymi procesami konsekwencji. Interdyscyplinarny charakter wydarzenia stwarzał możliwość dla określenia zmian w polityce senioralnej państwa w kierunku integracji środowisk senioralnych, prezentacji aktywności i potencjału osób starszych oraz komunikacji międzypokoleniowej.

Oficjalnego otwarcia Dni Gerontologii dokonali dr Aleksander Kobylarek – kierownik UTW-UWr, Prezes Rady Federacji UTW oraz Robert Pawliszko – kierownik Wrocławskiego Centrum  Seniora. Wśród zaproszonych Gości byli m. in. Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP, Aldona Młyńczak – Posłanka na Sejm RP, Joanna Bronowicka – Wicewojewoda Dolnośląski, Adam Grehl – Wiceprezydent Wrocławia, Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD, Rafał Pilch – Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, Agnieszka Dziedzic – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dialogu Społecznego UMWD, Katarzyna Sobańska-Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, Jan Chmielewski – przedstawiciel Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM Wrocławia, Marek Długozima – Burmistrz Trzebnicy, Andrzej Pałys i Elżbieta Mielcarek-Silwanowicz – Przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec. Szczególnymi uczestnikami byli Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora oraz Przedstawiciele Rad Seniorów z Wrocławia, Legnicy, Świdnicy, Zgorzelca, Jeleniej Góry i Obornik Śląskich.

Referat wprowadzający wygłosił prof. Shlomo Noy – geriatra, światowy lider w zakresie rehabilitacji geriatrycznej i zarządzania opieką zdrowotną, współzałożyciel kompleksowego centrum dla seniorów Angel Care. W wystąpieniu pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu opieki nad osobami starszymi” Profesor zaznaczył, iż długowieczność staje się zjawiskiem coraz częstszym, a także podkreślił wzrost liczby osób dotkniętych różnego rodzaju chorobami, między innymi chorobą Alzheimera (liczba ta podwaja się średnio co 20 lat). Poszukując modelu opieki, Profesor wskazał na znaczenie edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

W wystąpieniach kolejnych prelegentów, zarówno w Sesji I: „Problematyka gerontologiczna w świetle badań naukowych”, jak i w Sesji II: „Dobre praktyki gerontologiczne”, uwagę zwracało „poszukiwanie sensu”. Okazuje się, że ludzie poszukują sensu na wiele różnych sposobów, np. poprzez przynależność do określonej wspólnoty. Niektórzy odkrywają sens w konstruowaniu pomyślnego starzenia się, o czym przekonywał prof. zw. dr hab. Adam A. Zych w wystąpieniu „Piękni osiemdziesięcioletni, czyli jak starzeć się z wdziękiem”.

Następny wykład – prof. AWF dr hab. Anny Skrzek – podejmował polemikę z mitami dotyczącymi procesów starzenia. Prelegentka pokazała różnice w tempie zmian inwolucyjnych obserwowanych w grupie seniorek prowadzących mało aktywny tryb życia oraz w grupie słuchaczek UTW. Dopełnieniem podjętego aspektu biologiczno-fizjologicznego było wystąpienie ks. dra hab. Henryka Szelocha, przedstawiające potrzeby duchowe osób starszych na przykładzie słuchaczy UTW im. Jana Pawła II w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Potwierdziła się teza, iż życie człowieka starszego przebiega na różnych płaszczyznach i każda z nich ma duże znaczenie.

O uwarunkowaniach i konsekwencjach demograficznych procesu starzenia się ludności w Polsce mówiła dr Stanisława Górecka zauważając, iż w wyniku zachodzących zmian demograficznych pojawia się nowe zjawisko, którym jest tzw. „sandwich generation”. „Pokolenie kanapkowe” posiada starzejących się rodziców i dorastające dzieci – jedni i drudzy wymagają opieki i pomocy, co implikuje konieczność łączenia roli zawodowej i roli opiekuna osoby starszej w rodzinie. Tym też problemom, czyli sytuacji zawodowej osób opiekujących się starszymi członkami rodziny, poświęcone było wystąpienie dra Łukasza Jurka, ukazujące nowe paradygmaty polityki społecznej i nowe koncepcje łączenia ról.

W drugiej części Konferencji zaprezentowane zostały „dobre praktyki gerontologiczne”. Tradycje UTW jako platformy integrującej seniorów ukazał dr Aleksander Kobylarek. Z kolei dr Walentyna Wnuk przedstawiła Wrocławską Szkołę Liderów. Dr Marta Koszczyc omówiła proces kształcenia kadr dla potrzeb edukacji fizycznej seniorów. Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD Jarosław Maroszek odniósł się do inicjatyw/działań podejmowanych przez Departament Zdrowia i Promocji UMWD w zakresie problematyki senioralnej. Mgr Robert Pawliszko omówił problem aktywizacji społecznej seniorów we Wrocławiu, a mgr Karolina Popiel współpracę UTW z jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie Nowej Rudy. Mgr Teresa Ziegler przedstawiła działania UTW w kontekście polityki senioralnej Wałbrzycha, a mgr Krystyna Lasek rolę UTW jako lidera koalicji na rzecz zdrowego starzenia się.

Dr Aleksander Kobylarek, korzystając z roli moderatora panelu, podziękował za udział w nim i zaprosił do dyskusji. Pojawiły się więc pytania dotyczące m.in. profilaktycznych programów zdrowotnych dostępnych tylko dla osób w ściśle określonych przedziałach wiekowych, możliwości korzystania z kursów komputerowych tak, aby seniorzy nie mieli poczucia e-wykluczenia. Pojawiły się też postulaty, m.in. dotyczące uczestnictwa w dyskusjach nad problematyką senioralną przedstawicieli Kuratorium Oświaty jako ważnego podmiotu realizującego program edukacji do starości. Jeden z głosów w dyskusji dotyczył zaproszenia – Bohdan Aniszczyk z Towarzystwa im. Brata Alberta zaproponował seniorom współpracę w ramach programu „Sejsmograf”, polegającą na prowadzeniu warsztatów z różnych dziedzin w pracowniach trzeciego wieku. Na koniec dyskusji poseł Sławomir Piechota zaznaczył, iż z prowadzonych obrad wyraźnie wynika, że kwestie ducha związane są z kwestiami ciała, a obserwowane procesy wydłużania się ludzkiego życia powinny skłaniać do wyzwalania się z negatywnego sposobu myślenia o starzejącym się społeczeństwie i prowokować do takiego sposobu organizowania świata, który pozwalałby na odnajdywanie poczucia sensu życia.

Równolegle do obrad audytoryjnych przebiegała sesja plakatowa, podczas której zaprezentowanych zostało 8 tematów dotyczących różnych form wsparcia seniorów. Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji (drugi dzień konferencji poświęcony był wizytom studyjnym w placówkach senioralnych Wrocławia) dr Aleksander Kobylarek, dziękując wszystkim podmiotom, które włączyły się w organizację pierwszych ogólnopolskich „Dni Gerontologii”, podkreślił, iż wygłoszone w trakcie obrad referaty są inspiracją dla praktyki, a refleksja nad praktyką zachętą do podejmowania pogłębionych badań nad starością oraz do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie polityki senioralnej.

Autorka tekstu

dr Małgorzata Oleniacz

29 września

 Relacja z I Dni Gerontologii i Marszu Kapeluszy 

26 września

I Rajd Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku –

                        „Poznaj Ziemię Obornicką”.

W dniu 26 września 2015 r. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA” w Obornikach Śląskich zorganizowało I Rajd Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku – „Poznaj Ziemię Obornicką”.

Patronat nad Rajdem objął Burmistrz Obornik Śląskich – Arkadiusz Poprawa.

W Rajdzie uczestniczyło 70 studentów : z  SUTW „Atena” w Obornikach Śląskich, z SUTW „Tęcza” w Trzebnicy, z Uniwersytetu Dorosłego Człowieka w Wiszni Małej i z Żmigrodzkiego UTW.

Celem Rajdu było popularyzowanie nordic walking jako zdrowego stylu życia, promocja wartości turystyczno-przyrodniczo historycznych Ziemi Obornickiej oraz integracja studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Trasa Rajdu wiodła drogami leśnymi z Obornik Śląskich przez Osolę do Bagna, łącznie 11 km

W Osoli uczestnicy Rajdu spotkali się z przedstawicielkami Stowarzyszenia Wiejskiego „Okolice”, które przygotowały dla strudzonych turystów miejsce do odpoczynku i poczęstunek. Pani Sołtys Janina Janeczko opowiedziała o działaniach jakie podejmuje Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Osola i o historii tej okolicy.

Przedstawicielka Nadleśnictwa Oborniki Śląskie – Pani Klaudia Kolano zapoznała uczestników z działaniami jakie są prowadzone na rzecz rozwoju gospodarki leśnej i poradziła w jaki sposób należy postępować, gdy zdarzy się zabłądzić w lesie, a także poinformowała o rodzajach drzew i zwierząt żyjących w obornickich lasach.

Po odpoczynku uczestnicy Rajdu ruszyli w dalszą drogę, prowadzącą do Bagna, gdzie na

placu przed pałacem , należącym do Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów,   uczestników powitały przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Bagna” Panie: Irena Politowicz i Sołtys Wsi – Pani Joanna Jastrzębska.

Pani I.Politowicz opowiedziała o historii wsi i osadnictwa powojennego, a także o działaniach Stowarzyszenia na rzecz zachowania „okruchów tradycji”.

Po pysznym obiedzie, przygotowanym przez Siostrę Anielę Garecką ,uczestnicy Rajdu zostali zaproszeni przez studenta WSDS do zwiedzenia zabytkowego pałacu i parku przylegającego do niego.

W wyśmienitych humorach, obdarowani przez organizatorów i sponsorów pamiątkowymi gadżetami, słuchacze UTW odjechali autokarem do Obornik Śląskich.

Do zobaczenia w przyszłym roku !

Opracowała:

Ewa Materny

Prezes Stowarzyszenia

i uczestniczka Rajdu

25 września

Stanowisko Federacji UTW w sprawie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

plik do pobrania

13 września

W siedzibie federacji odbyło się spotkanie seniorów z Marszałkiem Sejmu RP Panią Małgorzatą Kidawą – Błońską zorganizowane przez Panią Ewę Wolak posłankę na Sejm RP. Obecni byli – kierownik UTW UWr dr Aleksander Kobylarek, Aldona Młyńczak – posłanka na Sejm RP, przedstawiciele Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu, UTW „Atena” w Obornikach Śląskich i grupa słuchaczy UTW UWr. Dr Aleksander Kobylarek powitał uczestników spotkania i przedstawił najważniejsze cele i zadania uniwersytetów trzeciego wieku i Federacji UTW. Podkreślił, że siłą uniwersytetów jest ich działalność na rzecz słuchaczy UTW oraz działalność na rzecz środowiska zewnętrznego w formie mentoringu wykorzystującego mądrość ludzi starszych. Znakiem czasu w naszym UTW jest otwarcie się na badania nad procesem starzenia i starością oraz szeroka współpraca międzynarodowa. O działaniach seniorów w wolontariacie na rzecz Domów Pomocy Społecznej i integracji międzypokoleniowej mówił Ireneusz Leśniowski. Pani Marszałek mówiła na temat polityki senioralnej podkreślając, że polityka senioralna to ogół działań administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Polityka senioralna powinna być spójna z polityką państwa. Opracowywane są rządowe dokumenty jak np. „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2012 – 2020” oraz podejmowane są działania takie jak: Obywatelski Parlament Seniorów, który rozpoczyna obrady 1 października 2015r. ”Ustawa o osobach starszych” przyjęta przez Sejm RP 11 września 2015r., Program Senior – Wigor. Pytania kierowane do Pani Marszałek dotyczyły najbliższych wyborów parlamentarnych oraz „Ustawy o osobach starszych”. Odpowiadając, Pani Marszałek wyjaśniła, że Ustawa zobowiązuje Radę Ministrów do monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce i przedstawianie informacji Sejmowi i Senatowi. Zakres monitorowania obejmuje m.in. sytuację demograficzną, dochodową, mieszkaniową, stan zdrowia, dostępność i poziom usług socjalnych, edukację, aktywność społeczną i obywatelską seniorów. Zadaniem monitoringu jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań środowiska osób starszych a następnie wypracowanie strategii działania państwa. Jedno z pytań dotyczyło ostatnich zamierzeń Rządu wprowadzających zmiany w systemie podatkowym – likwidacja składek ZUS i NFZ oraz potrzeby szerokiej informacji skierowanej do obywateli. Pani Marszałek opowiedziała się za kampanią wyjaśniającą podstawowe problemy i dodała, że osoby o niskich dochodach nie powinny obawiać się pogorszenia swojej sytuacji materialnej a być może, ta sytuacja się poprawi. Inne aspekty sytuacji osób starszych wymagają rozpoznania i zaplanowania odpowiednich działań. Spotkanie przebiegało w miłej, spokojnej atmosferze z poszanowanie godności wszystkich jego uczestników.

6 sierpnia

W obradach i pracach Obywatelskeigo Parlamentu Seniorów federację będzie reprezentować p. Krystyna Lasek ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

4 sierpnia

na stronie konferencji jest już dostępny program szczegółowy konferencji naukowej Dni Gerontologii

29 lipca

We Wrocławiu odbyły się konsultacje w sprawie polityki senioralnej zorganizowane przez posłankę Aldonę Młyńczak w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Federację reprezetnowali: Aleksander Kobylarek, Stanisłąwa Warmuz, Grażyna Smolińska. Relacje można znaleźć na naszym fanpag’u na facebooku www.facebook.com/federacjauniwersytetowtrzeciegowieku

01 lipca

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji

Dni Gerontologii

dotyczącej problemów edukacji osób starszych i dokonań Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ąby przejść do strony należy klinknąć na nazwę konferencji.

Zapraszamy również na stronę konferencji

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy teoretycznie i praktycznie zajmują się edukacją seniorów

27 maj             Szanowni Państwo!

Rada Federacji na spotkaniu w dniu 12 maja zajmowała się ustalaniem terminu i programu konferencji z okazji 40-lecia ruchu utw w Posce. Postanowiliśmy, że utworzony zostanie komitet organizacyjny i komitet naukowy konferencji. Stroną naukową i pozyskiwaniem sponsorów zajmie się wiceprezes Marta Koszczyc, stroną organizacyjną Irena Kahalik i Teresa Ziegler. Do komitetu organizacyjnego zapraszamy po jednej osobie z każdego członkowskiego utw. Te właśnie osoby zapraszamy na spotkanie w dniu 9 czerwca na godz. 14.30 do UTW w Uniwersytecie Wrocławskim na ul. Dawida 1/3 we Wrocławiu.Spotkanie w całości będzie poświęcone konferencji zaplanowanej na 21 i 22 września.

Pozdrawiam, Teresa Ziegler – wiceprezes Rady Federacji UTW

14 maj             projekty banerów reklamowych federacji w wersji białej i czarnej

12 maj             posiedzenie Rady Federacji- ustanowiono ogólny plan konferencji prezentującej dokonania uniwersytetów trzeciego wieku, która się odbędzie w dn. 21-22 września 2015 r. we Wrocławiu. Kolejne posiedzenie rady zaplanowano na 9 czerwca.

12 kwiecień                         Dolnośląska Senioriada

Senioriada to zawody sportowe i rekreacyjne dla seniorów z dolnośląskich utw.

Termin senioriady to 13 czerwca 2015.

Miejsce – Wałbrzych.

Organizatorem jest Sudecki UTW przy współpracy z Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu.

Przewidujemy opłatę wpisową w wysokości 15 zł od osoby na poczęstunek i nagrody.

Zainteresowane utw proszone są o przesłanie informacji o udziale w senioriadzie do końca kwietnia na adres sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl.

7 kwiecień godz. 14.00        zebranie Rady Federacji

3 marzec godz. 14.30          -zebranie Rady Federacji (ustalenie podziału zadań między członków rady                                             oraz form promocji i współpracy z organizacjami spoza federacji)

Bankowe konto federacji zostało utworzone

24 luty

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnił prof. Halinę Szwarc –    założycielkę pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce.     UCHWAŁA Sejmu RP z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci profesor Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Więcej na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=D180A196414435B5C1257DE4002BB79B

15 luty                                 Informacja Federacji Stowarszyszeń UTW o obchodach regionalnych                                             40 lecia UTW   pobierz plik pdf

5 luty godz.  13.30                Zebranie Walne członków Federacji

miejsce:                                 aula UTW w Uniwersytecie Wrocławskim ul. Dawida 1/3, Wrocław

porządek zebrania

2014 r.

grudzień

W dn. 17.12.2014 r. otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie o zarejestrowaniu przez sąd Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Kwiecień 2017 r.

Rozpoczęły się zapisy do projektu Letnia Akademia Seniora – Senior Lider.

 31 marca 2017 r.

Otrzymaliśmy informację, że projekt Letnia Akademia Seniora – Senior Lider uzyskał dofinansowanie w programie ASOS 2017.

Zadanie Letnia Akademia Seniora Senior – Lider proponuje kształcenie umiejętności liderskich i zarządczych seniorów, którzy prowadzą uniwersytety trzeciego wieku bądź mają zamiar je założyć oraz do członków rad seniorów lub osób chcących takie rady tworzyć w małych miejscowościach. Skierowany jest do osób w całej Polsce, chociaż potrzeba takich szkoleń pojawiła się podczas badań liderów w uniwersytetach trzeciego wieku zrzeszonych w Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie obejmuje cykl trzech dwudniowych spotkań dla 3 grup seniorów, każda z grup licząca około 20 osób.

Pierwsze spotkanie obejmuje warsztaty podwyższające kompetencje osobiste: zarządzanie sobą, kierowanie sobą w stresie, wizerunek osobisty i autoprezentacja, wystąpienia publiczne, oraz kompetencje zarządcze: komunikacja, wywieranie wpływu i techniki perswazyjne, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, motywacja.

Drugie spotkanie to podniesienie kompetencji lidera UTW: rola nowych technologii w zarządzaniu utw, kształcenie kreatywności i rola innowacyjności w prowadzeniu nowoczesnego utw. Aby wzmocnić działanie liderów, którzy zwykle muszą działać samotnie odbędzie się trzecie spotkanie. Będzie to integracyjne spotkanie absolwentów LAS – SL z warsztatami na temat roli integracji w dobrym funkcjonowaniu utw. Pierwsze spotkanie we Wrocławiu, drugie w Karpaczu, trzecie w Wałbrzychu, połączone ze zwiedzaniem Zamku Książ i Starej Kopalni w Wałbrzychu. Spotkania odbędą się w lipcu, sierpniu i wrześniu oraz w listopadzie 2017 roku. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w Letniej Akademii Seniora Senior – Lider.

 

9 lutego 2017 r.

Na Walnym Zebraniu członków Federacji UTW wybrano  panią Marę Koszczyc na prezesa Federacji UTW oraz uzupełniono skład osobowy Rady Federacji UTW o 2 osoby: panią Izabelę Stasiak-Kicielińską z Legnicy  i pana Janusza Bleka z Milicza.

 Na posiedzenia Rady Federacji UTW  na wiceprezesa Rady Federacji UTW wybrano   panią Izabelę Stasiak – Kicielińską. Przyjęto rezygnację pani Alicji Hartwiger ze Zgorzelca  z funkcji członka Rady Federacji UTW.

 Przyjęto  w poczet członków Rady Federacji UTW Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miliczu”.  Federacja UTW liczy  już 20 uniwersytetów trzeciego wieku.

2016 r.

18 listopada 2016 r.

Na skutek rezygnacji z funkcji Prezesa Federacji dra Aleksandra Kobylarka Rada Federacji wybrała wiceprezes dr Martę Koszczyc do pełnienie obowiązków prezesa do czasu Walnego Zebrania członków, które zaplanowano na 9 lutego 2017 r.

2 września 2016 r.

W poczet członków Federacji UTW przyjęto Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

4 lipca

40 lat minęło…

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim obchodzi w 2016 roku 40-lecie swojej działalności. Powstał w 1976 roku, jako jeden z pierwszych na świecie i drugi w Polsce. UTW w UWr, realizując ideę kształcenia ustawicznego, prowadzi działalność edukacyjną na rzecz osób starszych. Jest promotorem wielu nowych uniwersytetów we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, na Ukrainie i Białorusi, wspiera ich działalność i przekazuje swoje doświadczenia. Obecnie w UTW w UWr jest ok. 750 słuchaczy.  W roku akademickim odbywa się ponad 2 tys. godzin zajęć. Prowadzone są wykłady multidyscyplinarne, cykle wykładowe, seminaria, warsztaty, lektoraty. Działają sekcje zainteresowań, kluby i zespoły artystyczne, są zajęcia z kultury fizycznej. Realizowanych jest szereg działań na rzecz środowiska lokalnego Wrocławia .Rozwinięta jest szeroka współpraca międzynarodowa z krajami Zachodu i Wschodu Europy.  UTW w UWr jest członkiem –założycielem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu

Uroczystości Jubileuszowe, połączone z Międzynarodową Konferencją Naukową na temat „Seniorzy dla kultury”, odbędą się w dniach 4-6 lipca 2016roku.

4 lipca 2016r –  Sala Muzyczna Oratorium Marianum  w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego godz. 15.00 – 19.00. W programie:

Wręczenie uhonorowań osobom zasłużonym  w 40 –letniej działalności UTW.

– Złote i srebrne Odznaki „Zasłużony dla Dolnego Śląska”

– Statuetki „Przyjaciel Seniorów”

– Srebrne i brązowe Medale Pamiątkowe Uniwersytetu Wrocławskiego

– Dyplomy. Albumy.

Przedstawienie historii UTW- mgr Alina Woźnicka, dr Walentyna Wnuk, dr Aleksander Kobylarek

Uroczyste otwarcie międzynarodowej konferencji.

5-6 lipca 2016r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Seniorzy dla kultury”.

W programie przewidziano:

– wykłady w języku polskim i angielskim na tematy:  Twórcza aktywność seniorów w różnych dziedzinach kultury i życiu codziennym. Obecność seniorów w dziełach wielkich mistrzów. Seniorzy odbiorcami kultury.

– warsztaty, sesja posterowa, wystawy, prezentacje zespołów artystycznych

W konferencji wezmą udział uniwersytety trzeciego wieku z kraju i zagranicy, członkowie Europejskiej Federacji Starszych Studiujących (EFOS), przedstawiciele licznych organizacji senioralnych oraz gerontolodzy z Austrii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Czech, Hiszpanii, Kanady, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Włoch, Białorusi i Ukrainy.

4 lipiec

X Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Jubileuszowe X Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbędzie się 4 lipca 2016 roku. Organizatorem jest UTW w Uniwersytecie Wrocławskim wraz z Departamentem Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 Miejsce: Wrocław, Sala muzyczna Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego

Potrzeba wzmocnienia merytorycznego i integracji środowisk uniwersytetów trzeciego wieku doprowadziła do powołania Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jako szczególnej formy doskonalenia i zarazem samodoskonalenia się koordynatorów i liderów uniwersytetów. Pierwsze Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyło się 7 lutego 2008 r. w auli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. Zorganizowały go Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Polityki Zdrowotnej wraz z Dolnośląską Radą ds. Seniorów i UTW w Uniwersytecie Wrocławskim.

Do najważniejszych zadań wynikających z Misji Forum należy:

 1. Wymiana doświadczeń i poszukiwanie efektywnych metod pracy w zakresie edukacji osób starszych
 2. Propagowanie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem nowych technologii
 3. Wspieranie inicjatyw poszczególnych UTW w zakresie wykorzystania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze.

Postanowiono, że spotkania uniwersytetów trzeciego wieku odbywać się będą co roku i za każdym razem inny uniwersytet będzie gospodarzem Forum. Każde Forum jest autorskim pomysłem organizatorów, jest również promocją samego uniwersytetu i lokalnego społeczeństwa. Dotychczas zorganizowano 9 spotkań, które odbyły się w uniwersytetach trzeciego wieku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Brzegu, Strzelinie, Miękini, Nowej Rudzie, Bielawie, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich.

Jubileuszowe X  FORUM będzie podsumowaniem uzyskanych do tej pory efektów oraz dyskusją o planach i perspektywach  Dolnośląskiego Forum UTW.

Udział w obradach X FORUM UTW potwierdziły 33 uniwersytety.

Program Spotkania

„Poszukiwanie modelu rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku  na Dolnym Śląsku”

9:30 – Rejestracja gości i uczestników

10:00 – 10:15  Powitanie uczestników – dr Walentyna Wnuk, Jarosław Maroszek –  Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa

10.15 – 10.40  Przedstawienie misji Dolnośląskiego Forum UTW – dr Walentyna Wnuk

10:40 – 11:40   Historia spotkań w ramach Dolnośląskiego Forum UTW        mgr Stanisława Warmuz

11:40 – 12:10  Przerwa

12:10 – 13:50  Dyskusja panelowa – „Plany na przyszłość Dolnośląskiego Forum UTW”z udziałem przedstawicieli Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego   Wieku, którzy w latach poprzednich organizowali kolejne Fora –            moderator mgr Stanisława Warmuz

13:50 – 14:20  Podsumowanie i wnioski końcowe

Spotkanie prowadzi dr Emilia Nowaczyk

29 czerwiec

Zapraszamy na warsztaty dla organizatorów i instruktorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z programu kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych seniorów 29 czerwca 2016 o godz. 10: 00 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim odbędą się darmowe warsztaty dla organizatorów i instruktorów UTW. Warsztaty organizowane są w ramach projektu KEY- Key competencies for Lifelong Learning in education of seniors, realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

W czasie spotkania zostaną wskazane kompetencje, które należy rozwijać w edukacji osób starszych. Zostanie przedstawiony także autorski program zajęć dla osób starszych, który obejmuje rozwijanie kompetencji w obszarze: interpersonalnym, języka angielskiego oraz obsługi komputera (ICT). Każdy uczestnik otrzyma gotowy program zajęć, który będzie mógł wykorzystać w swojej instytucji.

Zgłoszenia do 28.06.2016 r. proszę przesyłać na adres instruktorki al.marcinkiewicz@gmail.com lub wiceprezesa federacji UTW teresaziegler12@gmail.com

27 czerwiec

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne, ostatnie w tej kadencji spotkanie delegatów do Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów obecnej kadencji. Podsumowano prace w regionach oraz majową debatę „Dolny Śląsk przyjazny seniorom”. Omówiono stan prac nad nowym regulaminem Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów, głównie podział mandatów między różne typy organizacji senioralnych (uniwersytety trzeciego wieku – 30 % mandatów, ZERiI – 30%, rady seniorów – 10%, inne organizacje senioralne – 20%, osoby zaufania publicznego – 10%) . Zgodzono się, że zespół parlamentarzystów z Dolnego Śląska wyprzedził swoimi działaniami prace Prezydium OPS oraz inne regiony Polski.Postanowiono, żeby zespół udzielił rekomendacji tym osobom, które będą kandydować na nową, już trzyletnią kadencję OPS.

24 czerwiec

W bibliotece materiałów umieszczamy

 1. Raport NIK nt. Opieka MEDYCZNA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU.
 2. Materiały dla Komisji polityki Senioralnej na temat sytuacji osób chorujących na choroby otępienne i chorobę Alzheimera

5 maj

Debata „Dolny Śląsk przyjazny seniorom” odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 maja 2016 r. Inicjatorem debaty był Zespół Koordynujący dolnośląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów I kadencji.  W skład Zespołu Koordynującego wchodzą między innymi: pani Krystyna Lasek – przewodnicząca zespołu, delegatka z ramienia Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu, pani Karolina Popiel – prezes Noworudzkiego UTW i pani Grażyna Smolińska – prezes Bielawskiego UTW.   Współorganizatorem debaty był Wydział Zdrowia Urzędu  Marszałkowskiego. Debatę prowadziła pani Krystyna Lasek. Po powitaniu gości głos zabrała pani wicemarszałek Ewa Mańkowska, która podkreśliła ważną rolę polityki senioralnej dla samorządów wojewódzkich. Podkreśliła, że aby dobrze przygotować  założenia regionalnej polityki senioralnej potrzebna jest diagnoza kondycji środowiska seniorów dolnośląskich, udział samych seniorów w tworzeniu tej polityki oraz stworzenie instrumentów do jej monitorowania.

Dobrym wstępem do diagnozy sytuacji seniorów na Dolnym Śląsku był wykład pani dr hab. n. med. Donaty Kurpas pt. Potrzeby somatyczne, psychologiczne i społeczne pacjentów z Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia społecznego (instrumentalnego, rzeczowego, informacyjnego) pacjentów i ich opiekunów.

Dane dotyczyły sytuacji seniorów województwa dolnośląskiego.

Niektóre rekomendacje tego wystąpienia:

– Poprawa sytuacji materialnej seniorów, niwelowanie negatywnych stereotypów na temat starości i aktywizacja seniorów powinny stanowić priorytetowe działania lokalnych i centralnych władz na rzecz tej grupy w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

– Promowanie aktywności edukacyjnej oraz wszelkich innych form aktywności społecznej ma na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej osób w podeszłym wieku i jest szczególnie ważne wśród osób z niskim poziomem wykształcenia, mieszkających na wsi oraz wśród mężczyzn

– Ze względu na zmiany jakie zachodzą w polskiej rodzinie ważne jest zabezpieczenie społeczne osób w wieku podeszłym w tzw. system świadczeń i uprawnień gwarantujących bezpieczeństwo socjalne jednostce

– Optymalizacja opieki nad osobami w wieku podeszłym powinna kierować się w stronę utrzymania pacjenta jak najdłużej w środowisku domowym

– Nieodzownym elementem planowania i realizacji działań na rzecz poprawy sytuacji osób w wieku podeszłym i niesamodzielnych powinno być:

 1. rozwijanie środowiskowych usług opiekuńczych, wspierających podopiecznego i jego opiekuna rodzinnego
 2.  rozbudowa sektora instytucjonalnej opieki długoterminowej wspierającej opiekę domową

– Perspektywa zwiększania się liczby osób w wieku podeszłym, jak również feminizacja starości i związane z nią mniejsze możliwości zakupu usług opiekuńczych przez kobiety w ramach sektora prywatnego powodują, że w najbliższych latach należy spodziewać się dynamicznego wzrostu kosztów co pociągnie za sobą konieczność zwiększenia nakładów na opiekę długoterminową

– Wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, pogarszającej się z wiekiem wydolności czynnościowej i wzrastającej liczby osób żyjących z więcej niż jedną chorobą przewlekłą należy spodziewać się zwiększonego zapotrzebowania na wparcie instrumentalne w zakresie pomocy społecznej.

 W drugiej części spotkania krótkie wystąpienia przedstawili:

– pani Karolina Popiel omówiła cele OPS i sposoby realizacji tych celów przez 26 delegatów dolnośląskich poprzez spotkania z seniorami w środowiskach lokalnych,

– pani Katarzyna Sobańska-Laskowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, która przybliżyła akcję RPO „Za starość naszą i waszą” która ma na celu przyjęcie przez ONZ konwencji o prawach osób starszych,

– pan Piotr Klag dyrektor DOPS powiedział o drugiej serii badan dolnośląskich seniorów, pierwsza część tych badań odbyła się w 2005 roku, druga odbywa się w 2006 roku. Będzie możliwość porównania kondycji seniorów po 10 latach.

Następnie uczestnicy debaty – seniorzy z uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji senioralnych, rad seniorów oraz pracownicy jednostek samorządów terytorialnych zadawali pytania i przedstawiali swoje obawy jeśli chodzi o stan polityki senioralnej w naszym województwie. Pan dyrektor Wydziału Zdrowia  Jarosław Maroszek, zauważył, że może tytuł debaty powinien brzmieć „Czy Dolny Śląsk jest przyjazny seniorom?”

Zgodzono się, że osobna debata powinna się odbyć na temat sytuacji zdrowotnej seniorów na Dolnym Śląsku.

1 maj

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich serdecznie zapraszam miłośników brydżana VI Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów , który odbędzie się 21 maja 2016 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej OSiR w Obornikach Śl.

 1. Poniatowskiego 22.

zaproszenie

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń w terminie do dnia 10 maja 2016 r.   za pośrednictwem poczty lub e-mailem lub telefonicznie nr 510 409 721.

wzór zgłoszenia

Będzie nam bardzo miło gościć zawodników z Państwa UTW.

Ewa Materny

Prezes Stowarzyszenia

7 kwiecień

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza  przedstawicieli z UTW, będących członkami Federacji, na organizowane przez nas spotkanie z mec. Krzysztofem Zuberem na temat „Prawo autorskie a działalność UTW. Wybrane zagadnienia” w dniu 07.04.2016 w godz. 13.15 do 14.15 w tzw. auli UTW, Wrocław, Dawida 1, s.8. Osoby chętne do przybycia na spotkanie prosimy o zgłaszanie się do Emilii Nowaczyk emin@interia.pl; proponujemy nie więcej niż dwóch uczestników z każdego UTW ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

19 marzec

Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu, tradycyjnie, organizuje III Zgorzeleckie Spotkanie Dolnośląskich Seniorów „ŻEBY ŻYCIE NIE BOLAŁO”.

Spotkanie rozpocznie się, cyklem wykładów o tematyce senioralnej, w dniu 19 marca 2016r. o godz. 9:30 w Zgorzelcu.

Zapraszamy chętnych na spotkanie i prosimy o przysyłanie zgłoszeń (max. 4 osoby z UTW) w terminie do 29 lutego 2016r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko uczestnika, określić sposób transportu (transport własny lub zorganizowany przez Urząd Marszałkowski – tak jak w ubiegłym roku autokar; my sporządzimy listę osób i przekażemy do P. M. Bogowolskiej-Wepsięć) oraz zaznaczyć odpowiednio dietę wegetariańską w związku z planowanym obiadem.

Program spotkania zostanie przesłany w odpowiednim czasie do osób zainteresowanych.

Miło nam będzie Państwa gościć. Z poważaniem, Zarząd TUTW

Kontakt: Teresa Podbielska, Zarząd TUTW

tel: 75 7752175; mob: 663 890 425; e-mail: tesa@onet.pl

14 marzec

Ustawa z dnia 25 września 2015r o zmianie ustawy- Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz.1923. Kalendarz wprowadzania nowelizacji obejmuje różne terminy. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016r.

link do pełnego tekstu ustawy

10 marzec    Walne zebranie członków federacji UTW

porządek walnego zebrania

sprawozdanie merytoryczne

12 luty

Lista instruktorów federacji. Lista prezentuje wykładowców i propozycje tematów, które mogą zostać zrealizowane w innych UTW zrzeszonych w federacji oraz warunki i kontakt do wykładowcy. Dzięki temu UTW zrzeszone w federacji mogą poszerzyć swoją ofertę edukacyjną, wykorzystując najlepszych, sprawdzonych instruktorów z innych placówek.

lista instruktorów plik do pobrania

2015 r.

7 grudzień

Protokół  Pierwszego Zebrania Dolnośląskich Delegatów Obywatelskiego  Parlamentu Seniorów

z  dnia  16.11.2015r. we Wrocławiu

plik do pobrania

2 grudzień

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie zaprasza:

W dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 11,00 w Auli PWSZ ul. Mickiewicza 5 w Lesznie, dobędzie się Sympozjum „Aktywność Społeczna Osób Starszych i budowanie społeczeństwa Obywatelskiego” połączone z dalszymi obradami V Forum Wielkopolskich UTW oraz  8 grudnia 2015 o godz. 16,00 na spektakl Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Ewy Wycichowskiej pt. „Sanatorium”.

Z 7 grudnia 2015 na 8 grudnia 2015 istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Zamku SIMP w Rydzynie.

Maria Zielony

Prezes UTW Leszno

e – mail: utw.leszno@interia

25 listopada

Zaproszenie na wykład

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w AWF we Wrocławiu

zapraszają na wykład

dra hab. n. med. Dariusza Kałki

Dziesięć kroków do zdrowia mężczyzny i szczęścia jego kobiety

Termin: 14 grudnia 2015 (poniedziałek), godzina 17.30-19.30

Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Budynek P4 (przy Pętli Sępolno), sala 2/8

20 listopad

Pojawila sie mozliwosc zaproszenia seniorow z utw nalezacych do Federacji na koncert we Wroclawiu w dn. 20.12 do nowego Narodowego Forum Muzyki o godz. 11.00. Bedzie to koncert uswietniajacy spotkanie oplatkowe UTW w UWr. Wstepnie podjelismy decyzje na spotkaniu Rady Federacji a potem na breifingu zarzadu UTW, ze mozemy zaprosic mniej wiecej po 15 osob z kazdego utw zrzeszonego w federacji.  Mysle ze moze to byc niezwykla okazja do obejrzenia tego ciekawego obiektu, wysluchania koncertu, ktory normalnie jest platny i trudno sie na niego dostac no i przy okazji mozna sobie zrobic wycieczke do Wroclawia. Mysle, ze najlepiej bedzie jak jedna osoba z kazdego uniwersytetu zrzeszonego w federacji skontaktuje sie mailowo z sekretarzem Rady Federacji, najlepiej przesylajac juz liste chetnych. Mysle ze na zebranie chetnych i ustalenie mozliwosci wyjazdu wystarczy czas do konca miesiaca.

5 listopad

DNI GERONTOLOGII

Wrocław, 21-22.09.2015

W dniach 21-22 września 2015 roku po raz pierwszy we Wrocławiu odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod nazwą „Dni Gerontologii”. Z założenia cykliczne wydarzenie naukowe – pod patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału Dolnośląskiego i Porozumienia Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Miasta Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku – zorganizowane zostało przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu i Wrocławskie Centrum Seniora.

Celem Konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów, stanowisk, opinii i refleksji zarówno teoretycznych, jak i wynikających z praktyki, dotyczących procesów starzenia się jednostkowego, jak i społecznego, oraz determinowanych tymi procesami konsekwencji. Interdyscyplinarny charakter wydarzenia stwarzał możliwość dla określenia zmian w polityce senioralnej państwa w kierunku integracji środowisk senioralnych, prezentacji aktywności i potencjału osób starszych oraz komunikacji międzypokoleniowej.

Oficjalnego otwarcia Dni Gerontologii dokonali dr Aleksander Kobylarek – kierownik UTW-UWr, Prezes Rady Federacji UTW oraz Robert Pawliszko – kierownik Wrocławskiego Centrum  Seniora. Wśród zaproszonych Gości byli m. in. Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP, Aldona Młyńczak – Posłanka na Sejm RP, Joanna Bronowicka – Wicewojewoda Dolnośląski, Adam Grehl – Wiceprezydent Wrocławia, Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD, Rafał Pilch – Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, Agnieszka Dziedzic – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dialogu Społecznego UMWD, Katarzyna Sobańska-Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, Jan Chmielewski – przedstawiciel Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM Wrocławia, Marek Długozima – Burmistrz Trzebnicy, Andrzej Pałys i Elżbieta Mielcarek-Silwanowicz – Przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec. Szczególnymi uczestnikami byli Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora oraz Przedstawiciele Rad Seniorów z Wrocławia, Legnicy, Świdnicy, Zgorzelca, Jeleniej Góry i Obornik Śląskich.

Referat wprowadzający wygłosił prof. Shlomo Noy – geriatra, światowy lider w zakresie rehabilitacji geriatrycznej i zarządzania opieką zdrowotną, współzałożyciel kompleksowego centrum dla seniorów Angel Care. W wystąpieniu pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu opieki nad osobami starszymi” Profesor zaznaczył, iż długowieczność staje się zjawiskiem coraz częstszym, a także podkreślił wzrost liczby osób dotkniętych różnego rodzaju chorobami, między innymi chorobą Alzheimera (liczba ta podwaja się średnio co 20 lat). Poszukując modelu opieki, Profesor wskazał na znaczenie edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

W wystąpieniach kolejnych prelegentów, zarówno w Sesji I: „Problematyka gerontologiczna w świetle badań naukowych”, jak i w Sesji II: „Dobre praktyki gerontologiczne”, uwagę zwracało „poszukiwanie sensu”. Okazuje się, że ludzie poszukują sensu na wiele różnych sposobów, np. poprzez przynależność do określonej wspólnoty. Niektórzy odkrywają sens w konstruowaniu pomyślnego starzenia się, o czym przekonywał prof. zw. dr hab. Adam A. Zych w wystąpieniu „Piękni osiemdziesięcioletni, czyli jak starzeć się z wdziękiem”.

Następny wykład – prof. AWF dr hab. Anny Skrzek – podejmował polemikę z mitami dotyczącymi procesów starzenia. Prelegentka pokazała różnice w tempie zmian inwolucyjnych obserwowanych w grupie seniorek prowadzących mało aktywny tryb życia oraz w grupie słuchaczek UTW. Dopełnieniem podjętego aspektu biologiczno-fizjologicznego było wystąpienie ks. dra hab. Henryka Szelocha, przedstawiające potrzeby duchowe osób starszych na przykładzie słuchaczy UTW im. Jana Pawła II w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Potwierdziła się teza, iż życie człowieka starszego przebiega na różnych płaszczyznach i każda z nich ma duże znaczenie.

O uwarunkowaniach i konsekwencjach demograficznych procesu starzenia się ludności w Polsce mówiła dr Stanisława Górecka zauważając, iż w wyniku zachodzących zmian demograficznych pojawia się nowe zjawisko, którym jest tzw. „sandwich generation”. „Pokolenie kanapkowe” posiada starzejących się rodziców i dorastające dzieci – jedni i drudzy wymagają opieki i pomocy, co implikuje konieczność łączenia roli zawodowej i roli opiekuna osoby starszej w rodzinie. Tym też problemom, czyli sytuacji zawodowej osób opiekujących się starszymi członkami rodziny, poświęcone było wystąpienie dra Łukasza Jurka, ukazujące nowe paradygmaty polityki społecznej i nowe koncepcje łączenia ról.

W drugiej części Konferencji zaprezentowane zostały „dobre praktyki gerontologiczne”. Tradycje UTW jako platformy integrującej seniorów ukazał dr Aleksander Kobylarek. Z kolei dr Walentyna Wnuk przedstawiła Wrocławską Szkołę Liderów. Dr Marta Koszczyc omówiła proces kształcenia kadr dla potrzeb edukacji fizycznej seniorów. Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD Jarosław Maroszek odniósł się do inicjatyw/działań podejmowanych przez Departament Zdrowia i Promocji UMWD w zakresie problematyki senioralnej. Mgr Robert Pawliszko omówił problem aktywizacji społecznej seniorów we Wrocławiu, a mgr Karolina Popiel współpracę UTW z jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie Nowej Rudy. Mgr Teresa Ziegler przedstawiła działania UTW w kontekście polityki senioralnej Wałbrzycha, a mgr Krystyna Lasek rolę UTW jako lidera koalicji na rzecz zdrowego starzenia się.

Dr Aleksander Kobylarek, korzystając z roli moderatora panelu, podziękował za udział w nim i zaprosił do dyskusji. Pojawiły się więc pytania dotyczące m.in. profilaktycznych programów zdrowotnych dostępnych tylko dla osób w ściśle określonych przedziałach wiekowych, możliwości korzystania z kursów komputerowych tak, aby seniorzy nie mieli poczucia e-wykluczenia. Pojawiły się też postulaty, m.in. dotyczące uczestnictwa w dyskusjach nad problematyką senioralną przedstawicieli Kuratorium Oświaty jako ważnego podmiotu realizującego program edukacji do starości. Jeden z głosów w dyskusji dotyczył zaproszenia – Bohdan Aniszczyk z Towarzystwa im. Brata Alberta zaproponował seniorom współpracę w ramach programu „Sejsmograf”, polegającą na prowadzeniu warsztatów z różnych dziedzin w pracowniach trzeciego wieku. Na koniec dyskusji poseł Sławomir Piechota zaznaczył, iż z prowadzonych obrad wyraźnie wynika, że kwestie ducha związane są z kwestiami ciała, a obserwowane procesy wydłużania się ludzkiego życia powinny skłaniać do wyzwalania się z negatywnego sposobu myślenia o starzejącym się społeczeństwie i prowokować do takiego sposobu organizowania świata, który pozwalałby na odnajdywanie poczucia sensu życia.

Równolegle do obrad audytoryjnych przebiegała sesja plakatowa, podczas której zaprezentowanych zostało 8 tematów dotyczących różnych form wsparcia seniorów. Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji (drugi dzień konferencji poświęcony był wizytom studyjnym w placówkach senioralnych Wrocławia) dr Aleksander Kobylarek, dziękując wszystkim podmiotom, które włączyły się w organizację pierwszych ogólnopolskich „Dni Gerontologii”, podkreślił, iż wygłoszone w trakcie obrad referaty są inspiracją dla praktyki, a refleksja nad praktyką zachętą do podejmowania pogłębionych badań nad starością oraz do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie polityki senioralnej.

Autorka tekstu

dr Małgorzata Oleniacz

29 września

 Relacja z I Dni Gerontologii i Marszu Kapeluszy 

26 września

I Rajd Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku –

                        „Poznaj Ziemię Obornicką”.

W dniu 26 września 2015 r. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA” w Obornikach Śląskich zorganizowało I Rajd Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku – „Poznaj Ziemię Obornicką”.

Patronat nad Rajdem objął Burmistrz Obornik Śląskich – Arkadiusz Poprawa.

W Rajdzie uczestniczyło 70 studentów : z  SUTW „Atena” w Obornikach Śląskich, z SUTW „Tęcza” w Trzebnicy, z Uniwersytetu Dorosłego Człowieka w Wiszni Małej i z Żmigrodzkiego UTW.

Celem Rajdu było popularyzowanie nordic walking jako zdrowego stylu życia, promocja wartości turystyczno-przyrodniczo historycznych Ziemi Obornickiej oraz integracja studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Trasa Rajdu wiodła drogami leśnymi z Obornik Śląskich przez Osolę do Bagna, łącznie 11 km

W Osoli uczestnicy Rajdu spotkali się z przedstawicielkami Stowarzyszenia Wiejskiego „Okolice”, które przygotowały dla strudzonych turystów miejsce do odpoczynku i poczęstunek. Pani Sołtys Janina Janeczko opowiedziała o działaniach jakie podejmuje Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Osola i o historii tej okolicy.

Przedstawicielka Nadleśnictwa Oborniki Śląskie – Pani Klaudia Kolano zapoznała uczestników z działaniami jakie są prowadzone na rzecz rozwoju gospodarki leśnej i poradziła w jaki sposób należy postępować, gdy zdarzy się zabłądzić w lesie, a także poinformowała o rodzajach drzew i zwierząt żyjących w obornickich lasach.

Po odpoczynku uczestnicy Rajdu ruszyli w dalszą drogę, prowadzącą do Bagna, gdzie na

placu przed pałacem , należącym do Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów,   uczestników powitały przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem dla Bagna” Panie: Irena Politowicz i Sołtys Wsi – Pani Joanna Jastrzębska.

Pani I.Politowicz opowiedziała o historii wsi i osadnictwa powojennego, a także o działaniach Stowarzyszenia na rzecz zachowania „okruchów tradycji”.

Po pysznym obiedzie, przygotowanym przez Siostrę Anielę Garecką ,uczestnicy Rajdu zostali zaproszeni przez studenta WSDS do zwiedzenia zabytkowego pałacu i parku przylegającego do niego.

W wyśmienitych humorach, obdarowani przez organizatorów i sponsorów pamiątkowymi gadżetami, słuchacze UTW odjechali autokarem do Obornik Śląskich.

Do zobaczenia w przyszłym roku !

Opracowała:

Ewa Materny

Prezes Stowarzyszenia

i uczestniczka Rajdu

25 września

Stanowisko Federacji UTW w sprawie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

plik do pobrania

13 września

W siedzibie federacji odbyło się spotkanie seniorów z Marszałkiem Sejmu RP Panią Małgorzatą Kidawą – Błońską zorganizowane przez Panią Ewę Wolak posłankę na Sejm RP. Obecni byli – kierownik UTW UWr dr Aleksander Kobylarek, Aldona Młyńczak – posłanka na Sejm RP, przedstawiciele Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu, UTW „Atena” w Obornikach Śląskich i grupa słuchaczy UTW UWr. Dr Aleksander Kobylarek powitał uczestników spotkania i przedstawił najważniejsze cele i zadania uniwersytetów trzeciego wieku i Federacji UTW. Podkreślił, że siłą uniwersytetów jest ich działalność na rzecz słuchaczy UTW oraz działalność na rzecz środowiska zewnętrznego w formie mentoringu wykorzystującego mądrość ludzi starszych. Znakiem czasu w naszym UTW jest otwarcie się na badania nad procesem starzenia i starością oraz szeroka współpraca międzynarodowa. O działaniach seniorów w wolontariacie na rzecz Domów Pomocy Społecznej i integracji międzypokoleniowej mówił Ireneusz Leśniowski. Pani Marszałek mówiła na temat polityki senioralnej podkreślając, że polityka senioralna to ogół działań administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Polityka senioralna powinna być spójna z polityką państwa. Opracowywane są rządowe dokumenty jak np. „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2012 – 2020” oraz podejmowane są działania takie jak: Obywatelski Parlament Seniorów, który rozpoczyna obrady 1 października 2015r. ”Ustawa o osobach starszych” przyjęta przez Sejm RP 11 września 2015r., Program Senior – Wigor. Pytania kierowane do Pani Marszałek dotyczyły najbliższych wyborów parlamentarnych oraz „Ustawy o osobach starszych”. Odpowiadając, Pani Marszałek wyjaśniła, że Ustawa zobowiązuje Radę Ministrów do monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce i przedstawianie informacji Sejmowi i Senatowi. Zakres monitorowania obejmuje m.in. sytuację demograficzną, dochodową, mieszkaniową, stan zdrowia, dostępność i poziom usług socjalnych, edukację, aktywność społeczną i obywatelską seniorów. Zadaniem monitoringu jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań środowiska osób starszych a następnie wypracowanie strategii działania państwa. Jedno z pytań dotyczyło ostatnich zamierzeń Rządu wprowadzających zmiany w systemie podatkowym – likwidacja składek ZUS i NFZ oraz potrzeby szerokiej informacji skierowanej do obywateli. Pani Marszałek opowiedziała się za kampanią wyjaśniającą podstawowe problemy i dodała, że osoby o niskich dochodach nie powinny obawiać się pogorszenia swojej sytuacji materialnej a być może, ta sytuacja się poprawi. Inne aspekty sytuacji osób starszych wymagają rozpoznania i zaplanowania odpowiednich działań. Spotkanie przebiegało w miłej, spokojnej atmosferze z poszanowanie godności wszystkich jego uczestników.

6 sierpnia

W obradach i pracach Obywatelskeigo Parlamentu Seniorów federację będzie reprezentować p. Krystyna Lasek ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

4 sierpnia

na stronie konferencji jest już dostępny program szczegółowy konferencji naukowej Dni Gerontologii

29 lipca

We Wrocławiu odbyły się konsultacje w sprawie polityki senioralnej zorganizowane przez posłankę Aldonę Młyńczak w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Federację reprezetnowali: Aleksander Kobylarek, Stanisłąwa Warmuz, Grażyna Smolińska. Relacje można znaleźć na naszym fanpag’u na facebooku www.facebook.com/federacjauniwersytetowtrzeciegowieku

01 lipca

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji

Dni Gerontologii

dotyczącej problemów edukacji osób starszych i dokonań Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ąby przejść do strony należy klinknąć na nazwę konferencji.

Zapraszamy również na stronę konferencji

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy teoretycznie i praktycznie zajmują się edukacją seniorów

27 maj             Szanowni Państwo!

Rada Federacji na spotkaniu w dniu 12 maja zajmowała się ustalaniem terminu i programu konferencji z okazji 40-lecia ruchu utw w Posce. Postanowiliśmy, że utworzony zostanie komitet organizacyjny i komitet naukowy konferencji. Stroną naukową i pozyskiwaniem sponsorów zajmie się wiceprezes Marta Koszczyc, stroną organizacyjną Irena Kahalik i Teresa Ziegler. Do komitetu organizacyjnego zapraszamy po jednej osobie z każdego członkowskiego utw. Te właśnie osoby zapraszamy na spotkanie w dniu 9 czerwca na godz. 14.30 do UTW w Uniwersytecie Wrocławskim na ul. Dawida 1/3 we Wrocławiu. Spotkanie w całości będzie poświęcone konferencji zaplanowanej na 21 i 22 września.

Pozdrawiam, Teresa Ziegler – wiceprezes Rady Federacji UTW

14 maj             projekty banerów reklamowych federacji w wersji białej i czarnej

12 maj             posiedzenie Rady Federacji- ustanowiono ogólny plan konferencji prezentującej dokonania uniwersytetów trzeciego wieku, która się odbędzie w dn. 21-22 września 2015 r. we Wrocławiu. Kolejne posiedzenie rady zaplanowano na 9 czerwca.

12 kwiecień                         Dolnośląska Senioriada

Senioriada to zawody sportowe i rekreacyjne dla seniorów z dolnośląskich utw.

Termin senioriady to 13 czerwca 2015.

Miejsce – Wałbrzych.

Organizatorem jest Sudecki UTW przy współpracy z Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu.

Przewidujemy opłatę wpisową w wysokości 15 zł od osoby na poczęstunek i nagrody.

Zainteresowane utw proszone są o przesłanie informacji o udziale w senioriadzie do końca kwietnia na adres sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl.

7 kwiecień godz. 14.00        – zebranie Rady Federacji

3 marzec godz. 14.30          – zebranie Rady Federacji (ustalenie podziału zadań między członków rady                                             oraz form promocji i współpracy z organizacjami spoza federacji)

Bankowe konto federacji zostało utworzone

24 luty

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnił prof. Halinę Szwarc –    założycielkę pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce.     UCHWAŁA Sejmu RP z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci profesor Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Więcej na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=D180A196414435B5C1257DE4002BB79B

15 luty

    Informacja Federacji Stowarzyszeń UTW o obchodach regionalnych                        40 lecia UTW   pobierz plik pdf

5 luty godz.  13.30                Zebranie Walne członków Federacji

miejsce:                                 aula UTW w Uniwersytecie Wrocławskim ul. Dawida 1/3, Wrocław

porządek zebrania

2014 r.

grudzień

W dn. 17.12.2014 r. otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie o zarejestrowaniu przez sąd Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.